မိမိ၏အေကာင့္ထဲသို႕ ေငြမည္သို႕ထည့္သြင္းရမည္နည္း။

သင္၏ SBOTOP စာရင္းထဲသို႕ ေငြသြင္းရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ အသင္း၀င္အသစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေငြသြင္းျခင္းဆိုလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ပါ။

 1. အကယ္၍ သင့္စာရင္းအား မွတ္ပံုတင္ၿပီးေသာ္လည္း ေငြမထည့္ရေသးလွ်င္ သင္ SBOTOP သို႕ ဆုိင္းအင္(Sign in) ၀င္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေငြသြင္းရမည့္ စာမ်က္ႏွာ(page)ကို သာေရာက္ေနေပလိမ့္မည္။ သို႕မဟုတ္လွ်င္လည္းသင္ ဆုိင္းအင္(Sign in) ၀င္ၿပီးလွ်င္ အေပၚဘက္ မီႏူးတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ Deposit now  ခလုတ္ကိုႏွိပ္၍ ေငြသြင္းႏိုင္သည္။
 2. သင္ေပးသြင္းလိုေသာ ေငြေပးသြင္းမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အေပၚဖက္မီႏူးတြင္ ေရြးခ်ယ္လိုက္လွ်င္ စာမ်က္ႏွာ၏ ဘယ္(လက္၀ဲ)ဘက္အကန္႕တြင္ သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ေပးသြင္းႏိုင္ေသာ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပလိမ့္မည္။

  ထိုသုိ႕ ေဖာ္ျပရာတြင္ ေငြေပးသြင္းမႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ သင္၏ အေကာင့္မွ ေငြေၾကးစနစ္ေပၚမူတည္၍ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံမ်ားသည္ ေငြေၾကးစနစ္အခ်ိဳ႕ကိုသာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 3. လက္ရွိစာမ်က္ႏွာ၏ ဘယ္(လက္၀ဲ)ဘက္အကန္႕တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံမ်ားထဲမွ ႏွစ္သက္ရာ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံကို ေရြးႏွိပ္ၿပီးလွ်င္ လိုအပ္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ပါ။

  အမ်ားဆံုးေပးသြင္းႏိုင္ေသာေငြပမာဏႏွင့္ အနည္းဆံုးေပးသြင္းႏိုင္ေသာေငြပမာဏကို လက္ရွိေရာက္ေနေသာ စာမ်က္ႏွာ၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ သင္၏ Mouse Pointer ကိုအျပာေရာင္ အုိင္ကြန္ခလုတ္ (icon) ေပၚ ေရႊ႕လိုက္ ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားဆံုးေပးသြင္းႏိုင္ေသာ ေငြပမာဏကန္႕သတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရွဳႏိုင္သည္။

 4. ၿပီးလွ်င္ Make Deposit >> ဟုေဖာ္ျပထားေသာခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
 5. သင့္အား တတိယပါတီ(Third-party) ေငြေပးေခ်ေရး၀န္ေဆာင္မႈက ေငြေပးသြင္းမႈအား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံလိမ့္မည္။
 6. အကယ္၍ သင့္ေငြေပးသြင္းမႈ ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ SBOTOP ၏ ေငြေပးသြင္းမႈ အတည္ျပဳေသာစာမ်က္ႏွာသို႕ ေရာက္ သြားလိမ့္မည္။ ထိုစာမ်က္ႏွာတြင္ သင့္ေငြေပးသြင္းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားလိမ့္မည္။
 7. အကယ္၍ သင့္ေငြေပးသြင္းမႈတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မျပည့္စံုလွ်င္၊ SBOTOP System (သို႕မဟုတ္) တတိယပါတီ (Third-party) ေငြေပးေခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈက သင့္အားေငြေပးသြင္းမႈ မေအာင္ျမင္ဟု ျငင္းပယ္လွ်င္ ထိုျငင္းပယ္မႈအတည္ျပဳသည့္ စာမ်က္ႏွာတြင္ သင္၏မေအာင္ျမင္ေသာ ေငြေပးသြင္းမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ ထားလိမ့္မည္။

  လိုအပ္လွ်င္ စာမ်က္ႏွာ၏ ညာ(လက္ယာ) ဘက္အေပၚဆံုးတြင္ရွိေသာ လိုက္ဖ္ခ်က္ အုိင္ကြန္ခလုတ္ (icon)ကိုႏွိပ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အႀကံေပးမ်ားထံမွ ေမးျမန္းအကူအညီရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

အကယ္၍ သင္သည္ လက္ရွိ အသင္း၀င္ၿပီးသားပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကလည္း သင့္၏ ေငြအေကာင့္ထဲသို႕ ေငြေပးသြင္းမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးသူျဖစ္လွ်င္၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အဆင့္မ်ားအတိုင္း သင္၏ ေငြအေကာင့္ထဲသို႕ ေငြမ်ား ထပ္မံ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

 1. သင္၏ SBOTOP စာရင္းထဲသို႕ဆုိင္းအင္(Sign in) လုပ္ပါ။ စာမ်က္ႏွာ၏ ထိပ္တြင္ရွိေသာ Deposit & Withdraw လင့္ခ့္(link)ကို ႏွိပ္ပါ။

  ထို႕အျပင္ စာမ်က္ႏွာ၏ထိပ္တြင္ရွိေသာ Balance လင့္ခ္(link)ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို ေငြလက္က်န္ (Balance) မ်က္ႏွာျပင္၏ ေအာက္ဆံုးတြင္ရွိေသာ Deposit & Withdraw  ခလုတ္ကိုႏွိပ္၍လည္း ေငြသြင္းႏိုင္ပါသည္။

 2. Deposit (ေငြသြင္းျခင္း) ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေနရာဖြင့္ထားျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ စစ္ေဆးပါ။  ၿပီးလွ်င္ ေငြေပးသြင္းမႈ ပံုစံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွ သင္ေပးသြင္းမည့္ အမ်ိဳးအစားကိုေရြးပါ။ သင္ေရြးခ်ယ္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံမ်ားကို စာမ်က္ႏွာ၏ ဘယ္(လက္၀ဲ)ဘက္တြင္ ေဖာ္ျပလိမ့္မည္။

  ထိုသုိ႕ ေဖာ္ျပရာတြင္ ေငြေပးသြင္းမႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ သင္၏ အေကာင့္မွ ေငြေၾကးစနစ္ေပၚမူတည္၍ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံမ်ားသည္ ေငြေၾကးစနစ္အခ်ိဳ႕ကိုသာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 3. လက္ရွိစာမ်က္ႏွာ၏ ဘယ္ဘက္အကန္႕တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံမ်ားထဲမွ ႏွစ္သက္ရာ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံကို ေရြးႏွိပ္ၿပီးလွ်င္ လိုအပ္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ပါ။

  အမ်ားဆံုးေပးသြင္းႏိုင္ေသာေငြပမာဏႏွင့္ အနည္းဆံုးေပးသြင္းႏိုင္ေသာေငြပမာဏကို လက္ရွိေရာက္ေနေသာ စာမ်က္ႏွာ၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ သင္၏ Mouse မွ်ားကို အျပာေရာင္ အုိင္ကြန္ခလုတ္ (icon)ေပၚ ေရႊ႕လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားဆံုးေပးသြင္းႏိုင္ေသာ ေငြပမာဏကန္႕သတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရွဳႏိုင္သည္။

 4. ၿပီးလွ်င္ Make Deposit >> ဟုေဖာ္ျပထားေသာ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
 5. သင့္အား တတိယပါတီ (Third-party) ေငြေပးေခ်ေရး၀န္ေဆာင္မႈက ေငြေပးသြင္းမႈအား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံလိမ့္မည္။
 6. အကယ္၍ သင့္ေငြေပးသြင္းမႈ ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ SBOTOP ၏ ေငြေပးသြင္းမႈ အတည္ျပဳေသာ စာမ်က္ႏွာသို႕ေရာက္ သြားလိမ့္မည္။ ထိုစာမ်က္ႏွာတြင္ သင့္ေငြေပးသြင္းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားလိမ့္မည္။
 7. အကယ္၍ သင့္ေငြေပးသြင္းမႈတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မျပည့္စံုလွ်င္၊ SBOTOP၏ စနစ္ (သို႕မဟုတ္) (တတိယပါတီ) Third-party ေငြေပးေခ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈက သင့္အားေငြေပးသြင္းမႈ မေအာင္ျမင္ဟု ျငင္းပယ္လွ်င္ ထိုျငင္းပယ္မႈ အတည္ျပဳသည့္ စာမ်က္ႏွာတြင္ သင္၏မေအာင္ျမင္ေသာ ေငြေပးသြင္းမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားလိမ့္မည္။

  လိုအပ္လွ်င္ စာမ်က္ႏွာ၏ညာဖက္အေပၚဆံုးတြင္ရွိေသာ လိုက္ဖ္ခ်က္ အုိင္ကြန္ခလုတ္ (icon) ကိုႏွိပ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အႀကံေပးမ်ားထံမွ ေမးျမန္းအကူအညီရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။