တာဝန္သိေသာေလာင္းကစားျခ

တာဝန္သိသိေလာင္းကစားျခင္းမူဝါဒ

တာဝန္သိသိေလာင္းကစားျခင္းမူဝါဒ  ေအာ္ပေရတာ (SBOTOP)သည္ အသံုးျပဳသူအား တာဝန္ယူမႈရွိေသာေလာင္းကစားႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေပးရန္ဟူသည့္ အခ်က္ကိုအခိုင္အမာထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ေလာင္းကစားျခင္းကိုအပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားသင့္ေသာ္လည္း၊ သ... Read More