သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား

SBOTOP ပရိုမိုးရွင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

လက္ရွိ SBOTOPပရိုမိုးရွင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္ ေအာက္ေဖၚျပပါလင့္ခ္(link) ကို  ႏွိပ္ပါ။  ပရိုမိုးရွင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေယဘူယ်အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ... Read More

SBOTOP ၏ေလာင္းကစားျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ႏိုင္ငံက အဘယ္ေၾကာင့္ တားျမစ္ထားသနည္း။

SBOTOPသည္ ေကာ္မရွင္မွ အြန္လိုင္း ေလာင္းကစားျခင္း အတြက္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ေလာင္းကစားျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား မတူညီႏိုင္သျဖင့္၊ အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင... Read More

Why does SBOTOP restrict under age individuals?

SBOTOP takes a strong stand in being a socially responsible bookmaker while providing our customers with an enjoyable gaming experience. For this reason age restrictions are imposed depending on your country of residence. The applicable minimum age i... Read More

အင္တာနက္ေလာင္းကစားျခင္းမူဝါဒ အသံုးျပဳမႈအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

သင္၏ အေကာင့္ဖြင့္စဥ္ကာလ၌ သင္လိုက္နာရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအျပည့္အစံုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္၏ SBOTOP အေကာင့္သို႕ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ဝင္စဥ္က သင့္အား အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားဖတ္ရႈျပီး လက္ခံရန္ ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္။ သင့္ SBOTOP အေက... Read More